Branżowa Szkoła II stopnia umożliwia absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia kontynuację kształcenia  na poziomie technika. Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia oraz zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata i prowadzona jest w formie dziennej.

Zasady rekrutacji:

Do pierwszy klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, w którym ubiegają się o przyjęcie.

Na lata szkolne 2021/2022-2022/2023 do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Prowadzimy rekrutację na następujące kierunki:

  • Technik pojazdów samochodowych – dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych –  dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz.

Wymagane dokumenty:

  1. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.
  2. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na: autyzm, w tym z zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchową, afazję, słabe słyszenie, słabe widzenie.