Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15, 26-600 Radom.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Łukasza Molgę, z którym można skontaktować się pod adresem: iod.radom@gmail.com.
  Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  -wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, ul. Grzecznarowskiego 15, 26-600 Radom,
  – realizacji umów zawartych z kontrahentami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka, ul. Grzecznarowskiego 15, 26-600 Radom;
  – w pozostałych przypadkach Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  – organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  – inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka, ul. Grzecznarowskiego 15, 26-600 Radom przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomiu.
 5. Pani/ Pana dane osobowe będą realizowane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  – prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  – prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  – prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.