W placówce uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w projektach i akcjach organizowanych przez aktywnie działające od wielu lat kluby i koła zainteresowań prowadzone z pasją przez nauczycieli.

Twórcze działanie jest najlepszym sposobem zaspokajania coraz to nowych potrzeb młodzieży, które powinny być uzewnętrzniane. Zajęcia pozalekcyjne umożliwiają każdemu uczniowi wykazanie się kreatywnością w zakresie własnego potencjału twórczego oraz skutecznie podnoszą samoocenę, co daje wychowankowi nieograniczone możliwości wyrażania siebie.

Każdy uczeń znajdzie tu coś dla siebie!

Uczniowski Klub Wolontariatu

Szkolne koło wolontariatu działa w internacie Ośrodka od 2006r. 

Celem koła jest:

 • zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu,
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • rozwijanie empatii, zrozumienia, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach,
 • rozwijanie zainteresowań.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • włączanie młodzieży do działań o charakterze woluntarystycznym, m.in.: w działania pozaszkolne, w akcje w środowisku lokalnym, akcje ogólnopolskie oraz działania podejmowane przez inne organizacje,
 • wdrażanie uczniów do podejmowania, wspierania ciekawych inicjatyw oraz włączania się do imprez, uroczystości szkolnych,
 • angażowanie młodzieży w działania na rzecz społeczności internackiej i lokalnej we współpracy z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Szkolne Koło LOP „ Zielony Liść” liczy sobie 69 członków (uczniów i nauczycieli). Zadaniem LOP jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej wśród dzieci i młodzieży SOSW.

Szkolne Koło działa poprzez organizację:

 • akcji ekologicznych: Sprzątanie Świata / Dzień Bez Folii / Zbiórka surowców wtórnych,
 • wycieczek przyrodniczych: Leśne rajdy rowerowe ”Święto Polskiej Niezapominajki”/ wycieczki autokarowe „Dzień Ziemi”,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi: leśnicy, przyrodnicy, strażnicy (cykl spotkań „Zwierzęta Polski”),
 • akademie i uroczystości: „Dzień Ziemi” / „Sprzątanie świata”,
 • Konkursy: „Mój Las” / „Dzień Wody” / Ekologia.

Aktualnie Szkolne Koło LOP „Zielony liść” uzyskało tytuł Najlepiej pracującego Szkolnego Koła LOP regiony radomskiego wśród szkół ponadpodstawowych

Klub Młodych Ratowników Pierwszej Pomocy

Działa w internacie od 2016 roku.

Jego głównym celem jest przekazanie wychowankom wiedzy teoretycznej oraz wyuczenie praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w najbardziej typowych sytuacjach życia codziennego.

W ramach realizacji  programu klubu odbywają się spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Błękitna Laguna,  zajmującego się propagowaniem idei pierwszej pomocy wśród młodzieży.

Wychowankowie utrwalają i poszerzają wiedzę, uczą się właściwie reagować w chwilach stresu i w razie potrzeby poprawnie podejmować czynności ratownicze, stosując odpowiednie środki i pomoce.  Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem mają dostęp do profesjonalnych fantomów oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do nauki, przez co zajęcia są atrakcyjne  i cieszą się dużym zainteresowaniem wychowanków.

Uczniowski Klub Sportowy „Antila”

Działa w Ośrodku od 2009r.

Nasze cele to:

 • dotrzeć do jak najszerszej rzeszy osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w obrębie powiatu Radomskiego,
 • organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego i turystycznego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe, sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną sympatyków UKS,        
 • zachęcić do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności fizycznej oraz intelektualnej i zainteresowań sportowych,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • popularyzowanie działalności sportowej w środowisku lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań statutowych UKS.

Koło SKKT – PTTK 279

Szkolne koło krajoznawczo – turystyczne działa w Ośrodku od 1996r mając na celu:

 • promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
 • upowszechnianie turystyki pieszej, jako formy aktywnego wypoczynku,
 • zachęcanie do systematycznej aktywności ruchowej w dążeniu do poprawy sprawności funkcjonowania organizmu, przezwyciężania barier i ograniczeń natury fizycznej,
 • poznawanie dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych własnego regionu,
 • integracje ze środowiskiem lokalnym.

Koło realizuje swoje cele poprzez uczestniczenie w rajdach i imprezach organizowanych przez Miejski Oddział PTT-K w Radomiu oraz organizowanie własnych przedsięwzięć turystycznych, tj.: piesze wędrówki, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, obozy żeglarskie, narciarskie, marsze nordic walking, imprezy sportowo-rekreacyjne, wycieczki integracyjne.

Koło Szkolne Młodego Aktora

Koło teatralne działa w internacie Ośrodka od 1998r mając na celu:

 • rozwijanie zainteresowania sztuką,
 • kształtowanie wrażliwej, twórczej osobowości,
 • wyzwalanie wyobraźni uczniów, zdolności do improwizacji,
 • uczenie wyrażania emocji i różnych stanów psychicznych poprzez mimikę, ekspresję i plastykę ciała,
 • naukę współdziałania w grupie,
 • wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wczuwania się w rolę i akcję, zdobywanie umiejętności improwizacyjnych i naśladowczych,
 • kształtowanie podstawowych zasad i nawyków społecznego współżycia,
 • rozwijanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Realizacja celów odbywa się poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy: taniec, śpiew, rysunek, ruch, recytację, mimikę, dramatyzację oraz wspólne przygotowywanie inscenizacji, spektakli.+

 

Klub Młodego Ekologa

.Klub Młodego Ekologa powstał w 2008 roku z inicjatywy zainteresowanych środowiskiem przyrodniczym wychowanków internatu.

Celem klubu jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, kształtowanie kultury obcowania z przyrodą podczas wycieczek i zajęć w terenie oraz kształtowanie postaw proekologicznych.
Członkowie Klubu pod opieką opiekunów:

 • biorą udział w akcjach porządkowych,
 • organizują spotkania z leśnikami, przyrodnikami i przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody,
 • przygotowują imprezy ekologiczne dydaktyczne i rozrywkowe (apele tematyczne, projekcje filmów, sesje popularnonaukowe, happeningi, wieczornice, wystawy tematyczne) oraz liczne konkursy.

Swoją postawą wpływają na kształtowanie świadomości ekologicznej swoich rówieśników.

Koło PCK

Koło PCK działa w Ośrodku od 1998r. mając na celu:

 • kształtowanie zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych wychowanków,
 • zapobieganie chorobom społecznym – profilaktyka uzależnień,
 • wzbogacanie wiedzy o zdrowiu, jego wartościach i zagrożeniach.

Praca Koła PCK organizowana jest w formie zajęć oświatowych, konkursów oraz akcji zdrowotnych i profilaktycznych dla wychowanków