Opłata za całodzienne wyżywienie od dnia 1 września 2023 roku wynosi 15 zł:

śniadanie 4 zł

obiad 7 zł

kolacja 4 zł

W placówce działa program e-stołówka w ramach, którego uczniowie korzystają z elektronicznych kart przy wydawaniu posiłków.

Rodzice uczniów odpłatność za wyżywienie w stołówce Ośrodka powinni wnosić za miesiąc poprzedzający do dnia 5 – każdego miesiąca.

Płatność za wyżywienie można dokonywać w kasie Ośrodka lub przelewem na konto nr:

17 1240 3259 1111 0010 3720 4669.

W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych uczeń może otrzymać dofinansowanie do spożywanych posiłków z Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej. O dofinansowanie występują rodzice (opiekunowie)
i po ewentualnym otrzymaniu Decyzji zobowiązani są przedstawić ją w administracji Ośrodka.

W przypadku obiadów płatnych, nieobecność ucznia w danym dniu należy zgłosić telefonicznie (tel. 48/384 64 72) lub osobiście najpóźniej na dzień poprzedzający nieobecność wychowanka w internacie/ ucznia w szkole.

W sytuacji niezgłoszenia rezygnacji z żywienia w podany wyżej sposób, nie ma podstaw do ubiegania się o zwrot należności za niewykorzystane posiłki.