W roku szkolnym 2019/2020 opłata za całodzienne wyżywienie wynosi  12 zł:

śniadanie 3 zł

obiad 6 zł

kolacja 3 zł

Rodzice uczniów odpłatność za wyżywienie w stołówce Ośrodka powinni wnosić za miesiąc poprzedzający do dnia 5 – każdego miesiąca.

Płatność za wyżywienie można dokonywać w kasie Ośrodka lub przelewem na konto nr: 

17 1240 3259 1111 0010 3720 4669.

W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych uczeń może otrzymać dofinansowanie do spożywanych posiłków z Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej. O dofinansowanie występują rodzice (opiekunowie) i po ewentualnym otrzymaniu Decyzji zobowiązani są przedstawić ją w administracji Ośrodka.

W przypadku obiadów płatnych, nieobecność ucznia w danym dniu należy zgłosić telefonicznie (tel. 48/384 64 72) lub osobiście najpóźniej na dzień poprzedzający nieobecność wychowanka w internacie/ ucznia w szkole.
W przypadku niezgłoszenia rezygnacji z żywienia w podany wyżej sposób, nie ma podstaw do ubiegania się o zwrot należności za niewykorzystane posiłki.