Uczniowie przyjmowani są do szkół Ośrodka przez cały rok szkolny.

Placówka prowadzona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, słabosłyszących, słabowidzących, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, która:

1.       posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;

2.       wymaga stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu wchodzą:

        Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3;

        Branżowa Szkoła II stopnia;

        Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;

        Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

 

Warunki przyjęcia

1.    Proces rekrutacji uczniów dokonywany jest drogą tradycyjną, poprzez złożenie dokumentów w formie papierowej.

2.    O przyjęcie do placówki mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

3.    Wnioski i dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Ośrodka lub przesyłać na adres mailowy: sekretariat@osw.radom.pl (z dopiskiem REKRUTACJA w temacie).

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o przyjęcie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu:

1.         Podanie o przyjęcie do szkoły.

2.         Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną na etap kształcenia ponadpodstawowego.

3.         Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem
z egzaminu ósmoklasisty.

4.         Skrócony odpis aktu urodzenia.

5.         Karta zdrowia ucznia ze szkoły.

6.         Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych na nosicielstwo (dla kierunków spożywczych) oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. Skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy wydaje szkoła.

7.         Trzy fotografie.

8.         Orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli uczeń takie posiada.

9.         Inne dokumenty uwzględniające dodatkowe informacje o kandydacie.