Uczniowie przyjmowani są do szkół Ośrodka przez cały rok szkolny.

Placówka prowadzona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, słabosłyszących, słabowidzących, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, która:

 1. posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
 2. wymaga stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu wchodzą:

 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3;
 • Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
 • Nieodpłatny Internat zapewniający całodzienne wyżywienie;
 • Warsztaty Szkolne.

Warunki przyjęcia

 1. Proces rekrutacji uczniów dokonywany jest drogą tradycyjną, poprzez złożenie dokumentów w formie papierowej.
 2. O przyjęcie do placówki mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 3. Warunkiem przyjęcia do szkół jest uzyskanie skierowania do kształcenia.
  1. Dla uczniów mieszkających na terenie miasta Radomia
   • Rodzic, po zapoznaniu się z ofertą wybranej szkoły, składa wniosek do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu o skierowanie dziecka niepełnosprawnego do szkoły na właściwy etap edukacyjny.
   • Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
   • Miejsce składania wniosku: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.
  2. Dla uczniów mieszkających poza terenem miasta Radomia
   • Rodzic dziecka niepełnosprawnego składa wniosek o skierowanie ucznia do szkoły prowadzonej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Radomiu do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.
   • Starosta właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania ucznia niepełnosprawnego, który nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka odpowiedniego ze względu na rodzaj niepełnosprawności, kieruje zapytanie do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu o możliwość kształcenia w odpowiedniej szkole w Ośrodku.
   • Wniosek powinien zawierać kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny.
   • Miejsce składania wniosku: siedziba właściwego starosty ze względu na miejsce zamieszania ucznia niepełnosprawnego.

Po uzyskaniu skierowania Prezydenta Miasta Radomia, rodzic ucznia powinien złożyć w sekretariacie Ośrodka następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
 3. świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 4. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub szkoły podstawowej
 5. skrócony odpis aktu urodzenia
 6. karta zdrowia ucznia ze szkoły
 7. orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych na nosicielstwo (dla kierunków spożywczych) oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. Skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy wydaje szkoła.
 8. trzy fotografie
 9. orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli uczeń takie posiada
 10. inne dokumenty uwzględniające dodatkowe informacje o kandydacie