Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Specjalna to szkoła, w której uczeń zostaje wyposażony w umiejętności oraz kompetencje stwarzające realne możliwości zatrudnienia na obecnym rynku pracy. Jest jedyną placówką tego typu w Radomiu i najbliższej okolicy.

Szkoła realizuje kształcenie zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadającymi orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na:

 • lekką niepełnosprawność intelektualną
 • całościowe zaburzenie rozwoju
 • autyzm, w tym Zespół Aspergera
 • afazję
 • niepełnosprawność ruchową
 • niedosłuch
 • niedowidzenie
 • niepełnosprawności sprzężone

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Nasi specjaliści wspomagają uczniów:

 • w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków,
 • w określaniu mocnych stron i predyspozycji zawodowych,
 • w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy.

Uczniowie kończący naukę mogą uzyskać:

 • Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia,
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Europass

Szkoła:

 • podnosi poziom wiadomości i umiejętności uczniów, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych,
 • tworzy warunki do rozwijania odpowiednich zdolności i umiejętności do wykonywania danego zawodu,
 • oferuje nowatorskie programy i projekty,
 • nawiązuje kontakty z pracodawcami z różnych sektorów i branż, u których uczniowie mogliby realizować praktyki, bądź mogliby po zakończeniu edukacji uzyskać zatrudnienie,
 • kształtuje u uczniów kompetencje indywidualne i społeczne oraz przygotowuje ich do samodzielnej egzystencji w rodzinie i społeczeństwie, w którym przyjdzie im żyć, jako osobom dorosłym,
 • zapewnia uczniom udział w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz umożliwia korzystanie z różnych form spędzania czasu wolnego,
 • współpracuje z rodzicami w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych,
 • zapewnia pomoc materialną o charakterze socjalnym, wychowankom będącym w trudnych warunkach materialnych lub losowych,
 • umożliwia zakwaterowanie w internacie i wyżywienie całodzienne oraz opiekę całodobową,
 • oferuje dowóz busem szkolnym.

Uczniowie podczas 3-letniej nauki zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, jak też są kształceni w zakresie teoretycznym z przedmiotów zawodowych. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają na terenie warsztatów szkolnych i w rzeczywistych warunkach pracy w celu zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.  Pod kierunkiem nauczycieli zawodu, młodzież nabywa i utrwala  praktyczne umiejętności związane z wybranym przez siebie kierunkiem kształcenia, a przede wszystkim przygotowuje się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Coroczne wyniki egzaminów zawodowych w naszej szkole potwierdzają, że uczniowie nabywają kwalifikację zawodowe na poszczególnych kierunkach kształcenia.

Zajęcia prowadzone są:

 • w głównym  budynku Ośrodka  Al. Grzecznarowskiego 15, Radom,
 • na warsztatach szkolnych, ul. Czarna 2, Radom,
 • na „zewnątrz” w rzeczywistych warunkach pracy, w renomowanych firmach branży: cukierniczej, kucharskiej, spożywczej, budowlanej.

W zakresie zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowie uczęszczają na zajęcia zgodnie z  zaleceniami zawartymi w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych z wykorzystaniem następujących metod pracy:

 • neuroterapia EEG Biofeedbeck,
 • korygowanie wad mowy,
 • usprawnianie komputerowe,
 • terapia metodą Tomatisa,
 • terapia metodą Johansena IAS,
 • terapia rozwojowa LEGO Education,
 • usprawnianie komputerowe,
 • indywidualna terapia pedagogiczna,
 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • zajęcia sportowe,
 • rehabilitacja ruchowa.

Warunki przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia

Wymagane dokumenty:

 • Orzeczenie Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 • Dokumentacja zdrowotna – karta zdrowia (kierunek kształcenia cukiernik, piekarz, kucharz niezbędna jest aktualna pracownicza książeczka zdrowia z badaniami na nosicielstwo). 
 • Zdjęcia 3 sztuki.
 • Podanie o przyjęcie do internatu (w przypadku ubiegania się o internat).
 • Skierowanie Prezydenta miasta Radomia do naszej placówki (uczniowie z poza Radomia – skierowanie od starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia).
 • Odpis aktu urodzenia.
 • Podanie – pobierz