Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym słabowidzących, słabosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z autyzmem.

Nauka trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok. Klasy liczą do 8 osób. Edukacja opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno-terapeutycznych, popartych wieloaspektową oceną poziomu ich funkcjonowania. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, a ocenianie postępów w nauce ma charakter opisowy.

 W szczególnych przypadkach nauczanie może odbywać się w domu ucznia, na podstawie „orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania”.

Zajęcia prowadzone są w dwóch budynkach, które wchodzą w skład Ośrodka:

 • główny budynek Ośrodka ul. al. Grzecznarowskiego 15, Radom,
 • warsztaty szkolne, ul. Czarna 2, Radom.

Edukacja w szkole obejmuje:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 • zajęcia kształtujące kreatywność,
 • przysposobienie do pracy,
 • wychowanie fizyczne,
 • religia.

W zakresie zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowie uczęszczają na zajęcia zgodnie z  zaleceniami zawartymi w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych z wykorzystaniem następujących metod pracy:

 • korygowanie wad mowy,
 • usprawnianie komputerowe,
 • terapia rozwojowa LEGO Education,
 • neuroterapia EEG Biofeedbeck,
 • terapia metodą Tomatisa,
 • terapia metodą Johansena ISA,
 • muzykoterapia,
 • indywidualna terapia pedagogiczna,
 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • rehabilitacja ruchowa.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Wymagane dokumenty:

 1. Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Dokumentacja zdrowotna – karta zdrowia.
 4. Podanie – POBIERZ
 5. Zdjęcia 3 szt.
 6. Podanie o przyjęcie do internatu (w przypadku ubiegania się o internat).
 7. Skierowanie Prezydenta miasta Radomia do naszej Placówki (uczniowie
  z poza Radomia – skierowanie od starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia).
 8. Odpis aktu urodzenia.