Wczesne Wspomaganie Rozwoju – co to jest?

Bezpłatne wspomaganie terapeutyczne dla dzieci, u których zdiagnozowano lub podejrzewa się występowanie nieprawidłowości rozwojowych.

WWR to zintegrowane działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i medyczne, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego. Działania te obejmują również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem. Istotne jest, by intensywne i kompleksowe działania zostały podjęte jak najwcześniej.

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi — przyjdź do nas!
Im wcześniej zostanie rozpoczęta praca terapeutyczna, tym łatwiej i szybciej wyrównywane są deficyty rozwojowe.

Aby skorzystać z zajęć, należy uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawaną przez publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne

Dla kogo?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest przeznaczone dla najmłodszych dzieci od 0 do 7 roku życia. Podstawowe założenie to prowadzenie oddziaływań w takim kierunku, aby dziecko zostało przygotowane do podjęcia nauki w szkole oraz prawidłowo funkcjonowało w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Ilość godzin przyznawanych do terapii WWR waha się od 4 do 8 w miesiącu.

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?

Dziecko musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Gdzie można uzyskać taką opinię?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające publicznych Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznych.


Oferta terapii w ramach WWR:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • terapia behawioralna,
 • zajęcia metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • Zajęcia Metodą Dobrego Startu,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • terapia integracji sensorycznej (SI),
 • terapia ręki,
 • terapia słuchowa metodą A. Tomatisa,
 • terapia logopedyczna i pedagogiczna


Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

 • wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi
 • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
 • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku
 • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze
 • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii jest krótki,
 • naszą kadrę tworzą ludzie chcący pomagać innym,
 • wciąż poszerzamy nasze zaplecze dydaktyczne o nowe sprzęty, dzięki czemu nasi specjaliści mają możliwość prowadzenia terapii za pomocą różnorodnych metod, technik i narzędzi,
 • stosujemy zasadę indywidualności w prowadzonej terapii,
 • współpracujemy z rodzicami i opiekunami świadcząc poradnictwo w zakresie możliwości planowania rozwoju dziecka w środowisku domowym, rozmawiamy i pomagamy w przezwyciężaniu kryzysów wychowawczych,

Pliki do pobrania: